Avís Legal

 

Informació general

El present avís legal estableix les condicions d’ús del lloc web www.rc-clima.com, que la Societat RC Clima Cerezo S. L. (des d’ara, RC Clima Cerezo), amb domicili al P.I. Gaserans, carrer Ter Parcel·la 6A, 17451 Girona (Espanya), CIF núm. B55366835, i inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 3276, Foli 193, Fulla GI-66931, Inscripció 1, posa a disposició dels usuaris d’Internet.

 

Acceptació

L’accés al lloc web www.rc-clima.com atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari, de totes i cada una de les condicions incloses en aquest Avís Legal.

El contingut del present Avís Legal pot patir modificacions, pel que la seva acceptació per part de l’usuari, serà respecte la versió de l’Avís Legal publicada per RC Clima Cerezo en el moment en el qual l’usuari accedeixi al lloc web.

La utilització de certs serveis oferts a través del lloc web www.rc-clima.com pot trobar-se sotmesa a condiciones particulars que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin el present Avís Legal. L’accés als esmentats serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars establertes pels mateixos. En conseqüència, l’usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars del servei cada vegada que hi accedeixi.

L’accés al lloc web www.rc-clima.com es troba igualment sotmès a tots els avisos, condicions d’ús i instruccions, posats en coneixement de l’usuari per RC Clima Cerezo que substitueixin, completin i/o modifiquin el present Avís Legal.

 

Subscripció de serveis

Amb caràcter general l’accés a les utilitats del lloc web no exigeix prèvia subscripció o registre de l’usuari. No obstant l’anterior, l’accés a algun dels serveis que s’ofereixin a través del lloc web, pot estar condicionat al previ ompliment del formulari de subscripció. A aquests efectes l’usuari garanteix l’autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades que comuniqui a l’emplenar el/els formulari/s de subscripció. L’usuari es compromet i es responsabilitza a mantenir tota la informació facilitada de forma que correspongui, a cada moment, a la seva situació real.

 

Condicions d’ús

L’usuari es compromet a fer ús de les utilitats i/o serveis oferts per RC Clima Cerezo a través del lloc web www.rc-clima.com de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, les condicions particulars publicades per certs serveis i altres avisos i instruccions posats al seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Els drets d’explotació de propietat intel·lectual sobre els continguts del lloc web (inclòs el codi font) són titularitat de RC Clima Cerezo, pel que no podran ser emprats per l’usuari més enllà del que sigui imprescindible per l’accés a les utilitats i serveis subministrats a través del lloc web, excepte autorització expressa de RC Clima Cerezo.

Totes les marques i logotips que puguin aparèixer a les pàgines són propietat dels seus respectius titulars, fabricants, majoristes o representants legals a Espanya, i són utilitzades amb la única finalitat de promocionar els seus respectius productes.

L’usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, realitzar actes de comunicació pública, transformar o modificar els continguts del lloc web, incloses marques, noms comercials o signes distintius, a menys que compti amb l’autorització del titular dels drets.

L’usuari ha d’abstenir-se d’obtenir o intentar obtenir els continguts servint-se per això de mecanismes diferents dels que, en el seu cas, s’hagin posat a la seva disposició o, en general, dels que s’emprin habitualment a Internet sempre que, aquests últims, no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web i/o dels seus continguts.

 

Disponibilitat i accessibilitat al lloc web

RC Clima Cerezo no serà responsable dels danys derivats de l’ús del lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada en base a la informació que s’hi facilita.

RC Clima Cerezo no es fa responsable dels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (“hardware” i “software”), als fitxers o documents emmagatzemats al mateix, així com conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per la connexió als serveis i/o continguts del lloc web, o d’un mal funcionament del navegador, o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

 

Responsabilitat per enllaços i/o hiperenllaços

Amb l’objectiu d’ajudar a l’usuari a buscar altres informacions o serveis d’interès, el lloc web pot oferir enllaços directes que l’enviaran directament a altres pàgines web d’Internet. Les pàgines web de destí no han estat revisades per RC Clima Cerezo, essent aquestes mantingudes per tercers sobre els quals RC Clima Cerezo no exerceix cap tipus de control.

L’accés a les pàgines web esmentades per part dels usuaris no suposa que RC Clima Cerezo recomani o aprovi el contingut d’aquestes. RC Clima Cerezo declina expressament qualsevol responsabilitat pel funcionament de tals enllaços, del seu contingut, de l’exactitud de la informació, de la qualitat de qualsevol producte o servei ofert o anunciat i del resultat obtingut a través dels mateixos, així com pels prejudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada als llocs web de destí.

 

Spam

RC Clima Cerezo no aprova la pràctica de l’“spamming”. Aquest terme significa l’enviament massiu i repetitiu de missatges de correu electrònic no sol·licitats, habitualment de caràcter comercial, a persones amb les quals el remitent no ha mantingut cap contacte anterior, o que han expressat el seu desig de no rebre tals missatges.

En el cas que RC Clima Cerezo estimi que certa informació pot ser d’interès per vostè, es reserva el dret de facilitar-li aquesta informació per correu electrònic, previ consentiment seu i oferint-li sempre la oportunitat d’excloure’s d’aquest servei.

 

Llei i jurisdicció aplicables

El present Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb les lleis d’Espanya.

Qualsevol controvèrsia, reclamació o disputa referent a la interpretació, execució i/o resolució d’aquest Avís Legal es sotmet als Jutjats i als Tribunals de la ciutat de Girona.